• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠNH HÓA
Ngày ban hành:
08/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2019-2025 (gọi tắt là Kế hoạch số 134); căn cứ Kế hoạch số 1843/KH-SGDĐT ngày 11/6/2020 về việc thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025” năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện những công việc sau

Ngày ban hành:
17/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực